top of page

חברות

יעוץ מקצועי בעניין חברות

atlanta.jpg

מזכירות חברה, הקמת חברות, הכנה ועריכה של מסמכי התאגדות, הסכמי מייסדים, הסכמי בעלי מניות, מיזמים משותפים, הסכמי שותפות, כתיבת חוות דעת משפטיות במגוון נושאים תוך בחינת הדינים הספציפיים כגון דיני חברות, דיני ניירות ערך ועוד.

 

ליווי וייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות, בשוק המקומי והבינלאומי, ליווי יזמים וסטרטאפים במגוון רחב של תחומים מעולם ההיי-טק ועד עולם הקנאביס. וכן ייעוץ לניהול היומי השוטף של חברות אלו.

 

סקירת חברות וביצוע בדיקת נאותות. הכנת דוחות דירקטוריון ודוחות תקופתיים. כתיבת שטרי נאמנות, אגרות חוב, מזכרים משפטיים לרבות ביחס לדרישות הרגולטוריות של רשות ניירות ערך, הבורסה רשם החברות ועבודה שוטפת מול גופים אלה, ייעוץ לבעלי מניות, נושאי משרה בכירה ובעלי שליטה.

 

דיווחים שוטפים לרשם החברות, לרשות לניירות ערך, לבורסה ודיווחים מיידים במאי"ה, בהתאם לדיני חברות ודיני ניירות ערך (כגון דוחות מיידיים על כל סוגיהם, זימון אסיפות כלליות, תוצאות אסיפות כלליות, הצעות רכש, עסקאות מהותיות וחריגות ועסקאות בעלי שליטה , דיווחים על שינוים שוטפים של חבורת פרטיות וציבוריות.

 

ליווי עסקאות מכירה ורכישה של חברות ונכסים, מיזוגים גיוסי הון, רה-ארגון, הסדרי בעלי מניות ונושים, הסדרים במסגרת הליך 350 לחוק החברות ועוד.

bottom of page